پنجمين نشست مشترك اعضاي دور پنجم شوراي صنفي مركزي كاركنان دانشگاه تهران با جناب آقاي دكتر يزداني روز شنبه ۲۲ مهرماه ۹۶ از ساعت ۱۴ الي ۱۵/۳۰ در دفتر معاونت اداري و مالي با حضور حداكثري اعضاي شوراي صنفي مركزي، همچنين سركار خانم دكتر حبيبي (رئيس مجمع عمومي) و جناب آقاي مهندس نوروزي (نايب رئيس مجمع عمومي) و جناب آقاي مهندس زهره وند دبير شوراي نظارت برگزار گرديد.


Copyright © 2015 WWW.UTK.IR, All rights reserved
Designed By : ANOTHERVIEW.IR
تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است و متعلق به وبسایت شورای صنفی کارکنان دانشگاه تهران می باشد
طراحی و پشتیبانی : نگاهی دیگر
RSS Feed